Legislatíva

Úvod / Legislatíva

Zákon o výrube drevín

Čo hovorí zákon o ochrane prírody?

Podľa zákona č. 543/2002 z.z. § 47 odsek 3 na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zákon upravuje kedy nie je potrebné povolenie na výrub v odseku 4.

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 alebo

b) pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu, alebo

c) pri bezprostrednom ohrození zdravia aleboživota človeka, alebo značnej škody na majetku, alebo

d) ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva na osobitných predpisov, alebo

e) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)], alebo

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo

g) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Ako vybaviť povolenie na výrub?

Povolenie na výrub dáva príslušný obecný úrad na základe podania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín. Obec by mala vydať toto povolenie do 60 dní od podania žiadosti. Toto tlačivo býva dostupné na internetových stránkach obce alebo priamo na úrade.

Toto tlačivo musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • katastrálne územie, číslo parcely a druh pozemku, na ktorom rastie
 • súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať: druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130cm nad zemou
 • odôvodnenie žiadosti

K žiadosti musia byť priložené ďalšie doklady:

 • list vlastníctva
 • kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Čo o nás hovoria naši klienti?

 • Potvrdzujem, že vykonané práce boli zrealizované v požadovanej kvalite zodpovedajúcej požiadavkám predpísaných technických noriem a v súlade s obchodnými podmienkami Zmluvy. Práce boli vykonané v primeranom čase, pričom ani po ukončení trvania projektu nevznikli žiadne skutočnosti, ktoré by negatívne vplývali na možnú budúcu spoluprácu.

  Mesto - Brezová pod Bradlom
 • Veľmi seriózne jednanie, dobrá komunikácia, dodržanie termínu. Čistá, pekná a bezpečná práca. Oceňujem prístup pracovníkov. Odborne poradenstvo na úrovni. Maximálna spokojnosť.

  Prajeme veľa ďalších spokojných zákazníkov.

  Zlaté Moravce - Reštaurácia RIO
 • Firmu sme oslovili už druhý krát a opäť nesklamali. Ako zákazník si cením serióznosť pri komunikácií, dodržiavanie dohodnutých termínov, profesionálne vystupovanie a nakoniec aj samotnú kvalitu práce. Môžem iba odporúčať.

  Bratislava Nové Mesto - Ivan Hartl
 • Skvelá práca. Od nacenenia až po odvedenie práce. Oceňujem odborné rady a profesionálny prístup. Snažia sa urobiť pre zákazníka maximum.

  Senec - Ing. Pavol Drábik